Chương I

Tuesday, February 11, 202010:44 PM(View: 3759)
Quán thân bất tịnh
Quán tâm vô thường
Quán pháp vô ngã
Trí tuệ bát nhã
Send comment
Your Name
Your email address