Chương II

Tuesday, February 11, 202010:24 PM(View: 2642)
Giải thoát chúng sinh
Cứu khổ vô minh
Cứu nhân độ thế
Lòng trần dâu bể
Send comment
Your Name
Your email address