Chương I

Tuesday, February 11, 202010:23 PM(View: 2722)
Quán thân bất tịnh
Quán tâm vô thường
Quán pháp vô ngã
Trí tuệ bát nhã
Send comment
Your Name
Your email address