THỜI KHOÁ TỤNG KINH LIVE STREAM FACBOOK

Wednesday, April 1, 20207:51 PM(View: 8566)
93372662-1052902001769884-1351204901824233472-n
Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật
Thực hiện hướng dẫn của chính phủ là "giản cách xã hội" nhằm ngăn chặn sự lây lan đại dịch Coronavirus. Được sự chỉ dạy của nhị vị Hoà Thượng viện chủ, đạo tràng chúng con trì tụng đại thừa kinh chú bằng hình thức Live stream facbook. Kính xin quý thiện hữu tri thức, quý đồng hương và nam nữ Phật tử xa gần nhín thời gian cùng với đại chúng phúng tụng tôn kinh để hồi hướng cho người mất được siêu sanh, người con được bình an. người người ấm no - xứ xứ thanh bình, thạnh trị.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát, tác đại chứng minh.
Facbook: https://www.facebook.com/phatbaotemple/

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Send comment
Your Name
Your email address
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 7983)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 8945)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 8350)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 8946)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 9453)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 9110)
Trong những năm qua, cùng với nhiều hoạt động Phật sự được tổ chức định kỳ hàng năm