Chịu trách nhiệm: Thượng Tọa Thích Minh Tâm
Địa chỉ: 6427 Large st, Philadelphia, PA 19149
Email: chuaphatbao@gmail.com
Điện thoại: 714-988-5388